K A S U T A M I S T I N G I M U S E D

eFormulari teenuse kasutamiseks peate olema nõus järgmiste kasutamistingimustega (edaspidi "Tingimused").

Tingimuste objekt ja kehtivus

Käesolevad Tingimused kehtivad aadressidel www.eformular.com ja www.5dvision.ee/eformular kasutatava internetiteenuse eFormular (edaspidi "Teenus") kasutaja (edaspidi "Kasutaja") ja internetilehekülje www.eformular.com või www.5dvision.ee/eFormular (edaspidi "Lehekülg") omaniku 5D VISION OÜ (edaspidi "eFormular") vahel. Leheküljel oleva Teenuse kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

Käesolevate Tingimuste lahutamatuks osaks on Teenuse hinnakiri.

Teenuse kasutamine ja vastutus

eFormular võimaldab Kasutajatel luua personaalseid Lehekülgi, kus Kasutajad võivad koostada ja levitada elektroonilisi formulare ning nende abil andmeid koguda.

Teenus on avatud ja funktsioneerib 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. 5D Vision OÜ varundab nii serveritarkvara kui kasutajate andmeid, säilitades varukoopia väljaspool teenusserverit. Juhul kui eFormulari funktsioneerimisel esineb häireid, mis on põhjustatud kolmandate isikute poolt, ei kanna eFormular vastutust võimalike kahjude ja kadude osas. 5D Vision ei vastuta mis tahes kahjude eest (sealhulgas kahjud, mis tulenevad saamatajäänud ärituludest, äritegevuse katkestustest, äriteabe kaotsiminekust, ja mis tahes rahalised kahjud), mis tulenevad eFormulari kasutamisest või selle kasutamisvõimaluse puudumisest. 5D Visioni süül saamata jäänud teenuse osas piirdub 5D Visioni kogu vastutus üksnes summaga, mille kasutaja on tasunud konkreetse tasulise teenuse saamatajäänud osa eest.

Kasutaja nõustub, et ükski tarkvara ei tööta tõrgeteta ning et kasutajal endal on tungivalt soovitatav oma andmeid ka ise korrapäraselt varundada.

Kasutajad kasutavad Lehekülge täielikult omal vastutusel ning kannavad vastutust kõigi toimingute eest, mida tehakse tema kasutajatunnuse ja parooli abil. eFormular ei vastuta Kasutajate poolt koostatud formularide seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning muude Teenuse kasutamisest tulenevate Kasutajate kohustuste täitmise eest.

Kasutajatugi

Kasutajatugi on kättesaadav e-posti teel vähemalt tööpäeviti 8-18.

Kasutajaks registreerumine ja isikuandmete kasutamine

Teenuse kasutamiseks kohustub Kasutaja registreeruma ja esitama registreerumisel täielikult tõeseid andmeid.

Informatsiooni, mida eFormular on Kasutajalt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ja mis koguneb Kasutaja kohta Lehekülje kasutamise teel, kasutab eFormular Teenuse edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks. eFormular ei võõranda sellist informatsiooni kolmandatele isikutele ega anna seda ka muul viisil nende kasutusse.

Kasutaja kohustub mitte avaldama oma parooli kõrvalistele isikutele, samuti mitte kasutama parooli selliselt, et mõni kõrvaline isik võiks seda tuvastada.

Tegevuse jälgimine

eFormular on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust sealhulgas, kuid mitte ainult jälgima Lehekülje Kasutajate poolt koostatavaid formulare. eFormular võib teostada uurimusi kõigi ilmnevate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

Tingimuste muutumine

eFormular on õigustatud Lehekülje ja Teenuse arengust tulenevalt ja nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja muutma ning täiendama. Muudatustest ja täiendustest Tingimustes ja Hinnakirjas teatatakse Kasutajale eFormulari Lehekülje kaudu vähemalt üks kuu ette. Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega Hinnakirjas ja/või Tingimustes Teenuse edasise kasutamisega muudatuste/täienduste jõustumise järgselt. Soovi korral võib kasutaja loobuda teenuse kasutamisest enda registreerunute hulgast kustutamisega.