Ürituse tagasiside ankeet

Palume vastata järgnevatele küsimustele.
Küsitluse eesmärk on saada tagasisidet käesoleval aastal toimunud
ürituse kohta ning koguda ideid järgnevate aastate ürituste jaoks.
Üldine korraldus
väga hea hea rahuldav halb väga halb ei oska öelda
Esinejad
väga hea hea rahuldav halb väga halb ei oska öelda
Mängud/võistlused
väga hea hea rahuldav halb väga halb ei oska öelda
Päevajuht
väga hea hea rahuldav halb väga halb ei oska öelda
Asukoht
väga hea hea rahuldav halb väga halb ei oska öelda
Ürituse aeg
väga hea hea rahuldav halb väga halb ei oska öelda
Toitlustus
väga hea hea rahuldav halb väga halb ei oska öelda
Mida nautisid ürituse juures kõige rohkem?
Ideed järgnevate ürituste jaoks:
Kas oled osalenud üritusel ka varasematel aastatel?
Jah
Ei
Kui oled üritusel ka varem osalenud, siis hinda selle aasta üritust võrreldes eelnevate aastatega.
Parem Sarnane Halvem Ei oska öelda
Põhjenda vastust.
Kas plaanid üritusest ka järgmisel aastal osa võtta?
Jah, kindlasti
Võib-olla
Ei
Ettepanekud ja kommentaarid:
Antud tagasiside vorm on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.