Lasteaia küsimustik lastevanematele

Käesoleva vormi aluseks on AS Resta poolt koostatud soovituslik rahuloluküsitlus.

SUHTED LASTEAIAS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Rühmas on laste vahel head suhted 
Laste ja rühmaõpetajate (k.a õpetaja abi) vahel on head suhted 
Rühmaõpetajatega on meeldiv suhelda 
Rühmaõpetajate käitumine on lastele eeskujuks 
Rühmaõpetajad on minu ja mu lapse jaoks alati olemas 
Suhetest lasteaias veel...  

INFO LIIKUMINE LASTEAIAS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Minu lapse lasteaias on aktiivne hoolekogu 
Hoolekogu suudab mõjutada lasteaias toimuvat 
Saan rühmaõpetajatelt infot oma lapse arengu kohta 
Lasteaias toimuva kohta saan infot
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei saa sealt üldse infot ja 5 -– põhiline infoallikas
oma lapselt
 
rühmaõpetajalt 
rühma listist 
lastevanemate koosolekult 
lasteaia hoolekogult 
rühma infostendilt  
asteaia koduleheküljelt 
lasteaia juhatajalt 
kohaliku omavalitsuse koduleheküljelt 
mujalt 
Infoliikumise parendamiseks lasteaia ja vanemate vahel soovitan…  

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE LÄBIVIIMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Minu lapse rühmaõpetajad on oma erialal pädevad 
Minu lapse rühmaõpetajad on oma tööle pühendunud 
Usaldan oma lapse rühmaõpetajaid 
Lapsevanemad osalevad rühma tegevustes
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei osale üldse ja 5 -– osaletakse aktiivselt
 
Minu täiendavaid mõtteid õppe- ja kasvatustegevuse kohta lasteaias...  

TUGISÜSTEEMIDE RAKENDAMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Lasteaias arvestatakse laste erivajadustega (allergiad, terviseprobleemid) 
Vajadusel pakub lasteaed eripedagoogilist abi  
Vajadusel pakub lasteaed logopeedilist abi 
Andekamate laste arenguks on loodud head võimalused 
Ettepanekuid lasteaia tugisüsteemide paremaks rakendamiseks...  

KASVUKESKKOND

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Olen rahul rühma ruumidega 
Lasteaial on olemas kaasaegsed õppe- ja kasvatustegevuseks vajalikud vahendid 
Rühmas on olemas lapse arengut toetavad mänguasjad 
Lasteaia õueatraktsioonid pakuvad lastele piisavalt tegevust 
Olen rahul toitlustamisega lasteaias 
Lasteaia territoorium on lastele turvaline 
Minu täiendavaid mõtteid seoses laste kasvukeskkonnaga lasteaias...  

LASTEAIA MAINE JA ÜLDINE RAHULOLU
Minu lapse lasteaial on hea maine, sinna tahetakse oma last panna
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
Mu lapse lasteaiast omandatav alusharidus võimaldab lastel koolis hästi hakkama saada
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
Paneksin ka oma teise lapse samasse lasteaeda
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
Soovitan oma lapse lasteaeda ka tuttavate lastele
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei soovita üldse ja 5 -– kindlasti soovitan
 
Olen oma lapse lasteaiaga üldiselt rahul
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei ole üldse rahul ja 5 -– täiesti rahul
 

TAUSTANDMED
Minu laps käib rühmas (palun kirjuta rühma nimi või number)
Mu laps on lasteaias käinud… 
Minu kogemusi lasteaedadega iseloomustab kõige paremini järgmine väide 
Soovin veel lisada...  
Antud rahulolu-uuring on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.