Kooli küsimustik õpilastele

Käesoleva vormi aluseks on AS Resta poolt koostatud soovituslik rahuloluküsitlus.

SUHTED KOOLIS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Meie koolis on sõbralik õhkkond 
Meie klassi õpilaste vahel on valdavalt head suhted 
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted 
Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 
Mida soovid lisada suhete kohta koolis?  

INFO LIIKUMINE KOOLIS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Meie koolis on aktiivne õpilasesindus 
Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat 
Minu vanemad teavad, mis koolis toimub 
Koolis toimuva kohta saan infot:
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei saa sealt üldse infot ja 5 -– põhiline infoallikas
kooli juhtkonnalt 
klassijuhatajalt 
kooli kantseleist 
õpilasesinduselt 
koolilehest 
klassi koduleheküljelt 
kooli koduleheküljelt 
infostendilt 
kooli sisevõrgust 
e-koolist 
muust kohast 
Mida soovid info liikumise kohta lisada?  

ÕPPETÖÖ LÄBIVIIMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 
Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi 
Õpin igal õhtul keskmiselt… 
Koolis on võimalik saada konsultatsioone ja järeleaitamistunde 
Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele 
Mida soovid veel lisada õppetöö kohta?  

ÕPILASTE ARENGUVÕIMALUSED VÄLJASPOOL ÕPPETÖÖD

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Koolis pakutakse võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (trennid ja huviringid) 
Koolis toimuvate õppetööväliste tegevuste ajad on õpilastele sobivad 
Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 
Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta?  

KOOLIKESKKOND
Kooli ruumides on hea olla
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
Kooli ruumid on puhtad ja korras
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
Ma ei pea kartma, et koolis mu asju varastatakse või lõhutakse
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
Meie koolis ... 
Meie koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 -– juhtumid jäetakse tähelepanuta ja 5 -– tegeletakse tõsiselt
 
Koolis on head tingimused…
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks 
käsitöötundide läbiviimiseks 
kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks 
arvutiõpetuse tundide läbiviimiseks 
keemia- ja füüsikatundide läbiviimiseks 
Olen rahul toitlustamisega meie koolis
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
Mida soovid koolikeskkonna kohta veel lisada?  

KOOLI MAINE JA ÜLDINE RAHULOLU KOOLIGA
Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
Soovitan meie kooli õppima tulla
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei soovita üldse ja 5 –- kindlasti soovitan
 
Olen meie kooliga üldiselt rahul
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei ole üldse rahul ja 5 -– täiesti rahul
 

LÕPETUSEKS
Millised on Sinu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks?  
Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb? 
Sinu sugu: 
Käin klassis
Antud rahulolu-uuring on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.