Õpilaste rahulolu-uuring


SUHTED

Meie koolis on sõbralik õhkkond.
 
Meie klassi õpilaste vahel on head suhted.
 
Õpilaste ning õpetajate vahel on head suhted.
 
Kommentaarid ning ettepanekud suhete kohta
 

INFO LIIKUMINE
Vanemad teavad, mis koolis toimub.
 
Koolis toimuva kohta saan infot: 
Kommentaarid ning ettepanekud infoliikumise kohta.
 

ÕPPETÖÖ
Õpetajad teevad oma tööd hästi
 
Õpilaste saavutusi hinnatakse
 
Vajadusel saab konsultatsioone ning järelaitamistunde
 
Kommentaarid ning ettepanekud õppetöö kohta.
 

HUVITEGEVUS
Kool pakub piisavalt võimalusi huvitegevuseks.
 
Koolis toimuvad üritused on põnevad ning vaheldusrikkad.
 
Õpilaste arvamust võetakse koolielu korraldamisel arvesse.
 
Ettepanekud ning kommentaarid huvitegevuse kohta.
 

KOOL
Kooli ruumides on hea olla.
 
Kooli ruumid on puhtad ning korras.
 
Koolis ei lõhuta ega varastata minu asju.
 
Tunnen ennast koolis turvaliselt.
 
Koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele.
 
Olen rahul toitlustamisega koolis.
 
Kommentaarid ning ettepanekud kooli kohta.
 

Õpin
 klassis
Olen
 
Tunnen, et mul läheb koolis
 
Kommentaarid ning ettepanekud:
 
Antud rahuloluküsitlus on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.