Noorteühenduste ja -organisatsioonide tagasiside ankeet

Ankeedile lisatakse kaaskiri.
1. Teie organisatsiooni nimi on 
2. Mis on Teie organisatsiooni põhitegevusvaldkond?  
3. Kas Teie organisatsiooni põhitegevus on valdavalt seotud. Valida võib mitu vastusevarianti.kohaliku omavalitsuse tasandiga
maakondliku tasandiga
üleriigilise tasandiga
rahvusvahelise tasandiga 
4. Mis aastast Teie organisatsioon kohalikus omavalitsuses tegutseb? aastast
5. Kui suur on Teie organisatsiooni registreeritud liikmete arv kohalikus omavalitsuses? liiget
6. Milline on Teie organisatsiooni liikmete vanus kohalikus omavalitsuses? 7-12 aastat
13-19 aastat
20 -26 aastat
üle 26 aasta 
7. Teie organisatsiooni registreeritud liikmetest on kohalikus omavalitsuses aktiivseid liikmeid (liikmed, kes võtavad pidevalt osa noorteühingute tegevustest):
kuni 7-26 aastaste seas kokku inimest
üle 26 aastaste seas kokku inimest
8. Kui palju kohaliku omavalitsuse noori on orienteeruvalt …….aasta jooksul kokku osalenud Teie organisatsiooni tegevustes? Palun kirjuta ainult arv! noort
9. Teie organisatsiooni juhtkonna liikmetest on:
kuni 26-aastased (arv)
27-aastased ja vanemad (arv)
10. Teie organisatsiooni liikmete sooline jaotus (arv) kohalikus omavalitsuses on:
Poisse/Mehi: (arv)
Tüdrukuid/Naisi: (arv)
11. Teie organisatsiooni tegevuspiirkond (asula/linnajagu) (loetelu vastavalt kohalikule omavalitsusele) on: 
12. Kas Teie organisatsiooni tegevused ja üritused on suunatud: Organisatsiooni liikmetele
Kõigile huvilistele (osalemine ei eelda liikmeks olemist)
Mõlemale eelnimetatud sihtgrupile
 
13. Kui tihti toimuvad Teie organisatsioonis tegevused (kokkusaamised, üritused jne)?Vähemalt 2-3 korda nädalas
1 kord nädalas
2-3 korda kuus
1 kord kuus
Mõned korrad aastas
1 kord aastas
Harvemini kui kord aastas
 
14. Kas kohalik omavalitsus on eelneva aasta jooksul toetanud Teie noorteühingut järgnevalt:
rahaliste püsitoetustegaJah Ei Ei oska öelda 
ühekordsete rahaliste vahenditegaJah Ei Ei oska öelda 
ruumide rendivaba kasutamisega
Jah Ei Ei oska öelda 
ruumide kommunaalmaksete eest tasumisega
Jah Ei Ei oska öelda 
noorsootöö- ja spordiinventari tasuta kasutamisega
Jah Ei Ei oska öelda 
transpordikulude hüvitamisega (nt. mõne üritusega seoses)
Jah Ei Ei oska öelda 
mööbli ja kontoritarvete tasuta kasutamisega
Jah Ei Ei oska öelda 
sidevahendite (nt telefon) tasuta kasutamisega
Jah Ei Ei oska öelda 
arvuti tasuta kasutamisegaJah Ei Ei oska öelda 
tasuta koolituste/nõustamisega
Jah Ei Ei oska öelda 
kodulehekülje tasuta majutamisega serverisJah Ei Ei oska öelda 
15. Kas Teie organisatsioon oli ……. aastal kaasatud mõnesse kohaliku omavalitsuse töörühma, komisjoni, foorumisse, ümarlauda, arvamuse kujundamisse, küsitlusse vms arutelusse?Ei
Jah. Palun täpsusta, millesse!
 
.  
16. Palun hinnake oma organisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse vahelist koostööd.halb
pigem halb
pigem hea
hea
senine koostöö puudub
 
17. Kas Teie organisatsioon esitas …... aastal kohalikule omavalitsusele ettepanekuid, pöördumisi nt õigusaktide, noorteühingute rahastamise, noorte tegevuste, noorte ürituste vms kohta?Ei. (Palun vasta järgmisena küsimusele nr 19)
Ei oska öelda. (Palun vasta järgmisena küsimusele nr 19)
Jah. Täpsusta, mis teemadel. (Palun vasta järgmisena küsimusele nr 18)
 
.  
18. Juhul, kui Teie ettepanekud eeldasid kohaliku omavalitsuse tagasisidet, siis kas Teile vastati mõistliku aja jooksul?Ei vastatud
Enamasti ei vastatud
Enamasti vastati
Alati vastati
Ettepanekud ei eeldanud tagasisidet
 
19. Palun kirjeldage oma organisatsiooni ootusi kohalikule omavalitsusele …... aastal.  
20. Mida Teie organisatsioon suudab pakkuda kohalikule omavalitsusele ……. aastal?  


See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.