Noorsootöötajate tagasiside ankeet

Ankeedile lisatakse kaaskiri.
1. Millist tüüpi organisatsioonis Te töötate? Avatud noortekeskus
Üldhariduskool
Huvikool
Noorte info- ja teabekeskus
Noorteühing
Kohalik omavalitsus
Muu, palun täpsustage.
.
2. Kas noorsootöö on Teie:Põhitegevus
Tasustatud kõrval- või lisatöö
Vabatahtlik ehk tasustamata tegevus
Muu, palun täpsustage.
.
3. Mitu aastat olete noorsootööga kokku tegelenud?Vähem kui aasta
1-3 aastat
4-6 aastat
7-10 aastat
üle 10 aasta
4. Milline on Teie töökoormus?vähemalt 40 h nädalas (täiskoha koormus)
30 h nädalas (kolmveerand koha koormus)
20 h nädalas (poole koha koormus)
10 h nädalas või vähem (kuni veerand koha koormus)
Muu, palun täpsustage.
.
5. Palun hinnake, kuivõrd alljärgnevad tegurid motiveerivad Teid Teie praeguses töös noortega:
Huvi valdkonna vastu
Võimalus noorsootöö valdkonna arengut mõjutada
Võimalus arendada/suunata/õpetada noori
Noorte saavutused, kordaminekud
Eneseteostuse võimalus
Oma vastutuse tunnetamine
Noorsootöötajate tunnustamine
Võimalused isiklikuks arenguks ja enesetäiendamiseks
Noorsootöötajate töökeskkond
Teised noorsootöötajad ja kolleegid
Noorsootöötaja töötasu
Muu, palun täpsustage
.
6. Kas kohalikus noorsootöös on midagi, mis Teid häirib?Ei
Jah, palun täpsustage!
.
7. Palun kirjeldage, milline on Teie poolt noortele suunatud tegevuste õpiväljund (mõju/tulemus) noorte jaoks?
Ei oska konkreetset õpiväljundit (mõju/tulemust) välja tuua.
8. Teie sugu:Mees
Naine
9. Teie vanusalla 20-aasta
21-25 aastat
26-35 aastat
36-45 aastat
46-55 aastat
56-63 aastat
üle 63 aasta
10. Teie haridus:
Põhiharidus
Keskharidus
Keskeriharidus
Kõrgharidus
11. Kui suur on Teie netopalk (kättesaadav summa) noorsootöö eest ühes kuus? Alla 100 euri (alla 1565 kr)
100.01-250 euri (1566-3911 kr)
250.01-400 euri (3912-6258 kr)
400.01-650 euri (6259-10170 kr)
üle 650 euri (üle 10170 kr)
Töö ei ole tasustatud/vabatahtlik töö
Ei oska öelda
Ei soovi öelda
12. Teie ettepanekud noorsootöö arendamiseks (KOV nimi…., nt Kuressaare linnas).
Aitäh vastamast!


See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.