Lasteaia küsimustik töötajatele

Käesoleva vormi aluseks on AS Resta poolt koostatud soovituslik rahuloluküsitlus.

TAUSTANDMED
*Ametikoht 
*Koormus 
*Tööstaaž meie lasteaias 

JUHTIMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Lasteaia töötajatel on võimalus kaasa rääkida oluliste otsuste tegemisel 
Tean oma rolli lasteaia arengukava elluviimisel 
Planeeritud muudatused viiakse ellu 
Juhataja kasutab lasteaiale eraldatud ressursse efektiivselt 
Meie lasteaias käsitletakse probleeme avalikult 
Meie lasteaed on hästi juhitud 
Juhtimise kohta soovin lisada...  

MOTIVEERIMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Meie lasteaias jagatakse tunnustust hästi tehtud töö eest 
Tunnen, et meie lasteaias hinnatakse minu tööd 
Mulle antakse minu töö kohta tagasisidet 
Tunnen, et lapsevanemad hindavad õpetajate tööd 
Mind motiveerib...  

TÖÖTINGIMUSED

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Olen rahul meie lasteaia tööruumidega 
Olen rahul meie lasteaia olmetingimustega 
Mul on olemas kaasaegsed vahendid, et teha oma tööd hästi 
Tööaja korraldus annab võimaluse oma aega planeerida 
Minu täiendavaid mõtteid seoses töötingimustega  

ARENGUVÕIMALUSED

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Meie lasteaias töötamine võimaldab mul kasutada oma teadmisi, oskusi ja võimeid 
Lasteaed võimaldab mul osaleda minu arenguks olulistel koolitustel 
Olen saanud rääkida juhtkonnaga oma soovidest ja arenguvõimalustest 
Meie lasteaias vahetatakse tööalaseid kogemusi ja teadmisi 
Töötajate arendamiseks ja koolitamiseks soovitan...  

SUHTED LASTEAIAS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Meie lasteaia töökollektiivis on avatud õhkkond 
Meie lasteaia töötajate suhted juhtkonnaga on head 
Rühmaõpetajate ja lastevanemate suhted on valdavalt head 
Õpetajate ja õpetaja abide suhted lastega on valdavalt head 
Õpetajate käitumine on lastele eeskujuks 
Meie lasteaias ollakse sallivad kõigi suhtes 
Suhete kohta lasteaias soovin lisada...  

INFO LIIKUMINE LASTEAIAS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Meie lasteaias on aktiivne hoolekogu 
Hoolekogu suudab mõjutada lasteaias toimuvat 
Meie lasteaias on aktiivne pedagoogiline nõukogu 
Pedagoogilise nõukogu otsuseid täidetakse 
Töö tegemiseks vajalik informatsioon jõuab minuni õigeaegselt 
Tööalase info saamiseks kasutan järgmiseid allikaid:
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei saa sealt üldse infot ja 5 – põhiline infoallikas
pedagoogiline nõukogu 
juhtkond 
hoolekogu 
kohalik omavalitsus 
lasteaia kodulehekülg 
infostend 
sisevõrk 
lasteaia dokumentatsioon 
muu kanal 
Info liikumise kohta soovin lisada...  

LASTEAIA MAINE JA ÜLDINE RAHULOLU LASTEAIAGA
Meie lasteaial on hea maine, siia tahetakse lapsi tuua
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
Meie lasteaias omandatav alusharidus võimaldab lastel tulevikus hästi hakkama saada
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
Usun, et töötan meie lasteaias ka aastate pärast
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
Soovitan meie lasteaeda tööle tulla
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei soovita üldse ja 5 -– kindlasti soovitan
 
Olen meie lasteaiaga üldiselt rahul
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei ole üldse rahul ja 5 -– täiesti rahul
 
Minu ettepanekud lasteaia töö paremaks korraldamiseks...  
Antud rahulolu-uuring on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.