Kooli vilistlaste küsitlus

Käesoleva vormi aluseks on AS Resta poolt koostatud soovituslik rahuloluküsitlus.

TAUSTAKÜSIMUSED

Tärniga tähistatud küsimused (*) on kooli vilistlaste andmebaasi täiendamiseks.
Lõpetamise aasta 
Eriala/õppekava 
*Nimi kooli lõpetamisel 
*Nimi praegu 
*Postiaadress 
*E-posti aadress 
*Kui oled pärast kooli lõpetamist lõpetanud veel mõne kooli, siis millise kooli, mis eriala ja mis aastal?  

KOOLIPERE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel oli hea läbisaamine1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Õpetajad olid õpilastele eeskujuks1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Koolikaaslastest on saanud sõbrad, kellest olen hiljemgi tuge leidnud 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Kommentaarid koolipere kohta  

HARIDUS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Meie koolis omandatud haridus on võimaldanud elus hästi hakkama saada1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Olen rahul koolis omandatud kutseoskustega 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Praktikad olid kasulikud1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Mis koolis omandatust on osutunud kõige väärtuslikumaks?  
Millele peaks selle eriala õpetamisel rohkem rõhku panema?  
Palun anna hinnang, kas koolis arendati õpilastes järgmisi oskusi ja omadusi
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – selle oskuse või omaduse arendamisega ei tegelda ja 5 – selle oskuse või omaduse arendamisele pühendatakse piisavalt tähelepanu
Positiivne elusuundumus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Suhtlemisoskus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Kohusetundlikkus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Abivalmidus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Probleemide lahendamise oskus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Sallivus ja teistega arvestamine1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Iseseisvus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Valmisolek elukestvaks õppeks1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Oskus õpitut töös rakendada1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Loovus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Meeskonnatöö oskus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Millised kolm oskust või omadust on kõige tähtsamad elus hakkama saamiseks?
1. 
2. 
3. 

TÖÖ LEIDMINE
Kuidas leidsin oma esimese koolijärgse töökoha?
Märkige ainult üks, Teie puhul kõige täpsem variant.
Töötasin sellel kohal juba õpingute ajal ning jätkasin samas ettevõttes ka pärast kooli lõpetamist
Olin ettevõttes praktikal ja siis tehti mulle tööpakkumine
Tööandja tutvustas ettevõtet koolis
Läksin ise ettevõttesse töökohta küsima
Sain töökoha sugulaste või tuttavate abiga
Sain töökoha tööhõiveameti vahendusel
Sain töökoha personaliotsingu firma vahendusel
Sain töökoha kooli karjääriteenistuse vahendusel
Leidsin töökuulutuse meediast (raadio, TV, ajakirjandus, internet, reklaamtahvlid vms)
Leidsin tööpakkumise ettevõtte koduleheküljelt
Tegin ise oma firma, tegutse(si)n FIE-na
Läksin kohe uuesti õppima
Jäin (lastega) koduseks
Pole tööd otsinud
Leidsin töökoha mingil muul viisil, palun täpsustage      
 
. 

PRAEGUNE TEGEVUS
Milline on suurim saavutus pärast kooli lõpetamist?  
Mind innustab töö tegemisel ...
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 – ei innusta mind üldse ja 5 – innustab mind väga
Huvitav töö1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Minu tööd hinnatakse1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Näen oma töö tulemusi1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Enesearendamise võimalused1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Karjäärivõimalused1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Töötingimused1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Töötasu1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Muu 
Milline väide kirjeldab minu praegust tegevust kõige paremini?Töötan
Õpin
Õpin ja töötan
Olen kodune või kasvatana last (lapsi)
Ei tööta
Otsin uut töökohta
Muu
 
Kui valisite "muu", palun täpsustage! 
Järgmisele küsimusele vastavad ainult praegu õpingute jätkajad
Jätkan õpinguid ...kõrgkoolis
rakenduskõrgkoolis
kutseõppeasutuses
pikaajalistel kursustel
 
Kooli nimi ja eriala 

TÖÖKOHT

Sellele küsimuste plokile vastavad praegu töötavad vilistlased
Minu praeguse töö seos õpitud erialaga
Töö on tihedalt seotud õpitud erialaga
Töö on osaliselt seotud õpitud erialaga
Töö ei ole õpitud erialaga seotud
 
Praeguse töökoha asukoht
Maakond 
Linn 
Välisriigis 
Ettevõtte tegevusvaldkond
ehitus
infotehnoloogia
tööstus/tootmine
haridus ja koolitus
turism
kaubandus
toitlustus
teenindus
telekommunikatsioon
transport-logistika
rahandus
meditsiin
kinnisvara
riigisektor
 
Muu 
Minu positsioon ettevõtteslihttööline
oskustööline
teenindustöötaja
spetsialist
keskastme juht / ametnik
tippjuht / kõrgem ametnik
 
Muu 
Palga suurus (brutopalk)Väiksem kui 200€
201€ - 400€
401€ - 600€
601€ - 800€
801€ - 1000€
1001€ - 1200€
1201€-1600€
1601€-2000€
Suurem kui 2001€
 

TÄIENDÕPE
Milline väide iseloomustab kõige paremini minu seost meie kooli poolt pakutava täiendõppega?
Olen käinud kooli korraldatud täiendõppe kursustel
Mul on huvi täiendõppe vastu, kuid ei ole leidnud raha kursustel osalemiseks
Kauge elukoha tõttu ei ole kooli täiendõppe vastu huvi tundnud
Ma ei ole kooli täiendõppe vastu huvi tundnud
Täiendõppe kursuste nimekirjas puuduvad minu tasemele vastavad kursused
Täiendõppe kursuste nimekirjas puuduvad mind huvitavad kursused
Mul puudub informatsioon kooli täiendõppe kohta
Ma ei ole huvitatud koolitustest
 
Olen rahul kooli poolt pakutava täiendõppega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
1 2 3 4 5 Ei oska vastata Ei ole osalenud 
Soovitan tuttavatele kooli täiendõppe kursusi
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 – ei soovita mingil juhul ja 5 – soovitan kindlasti, olen soovitanud
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Milliseid täiendõppe kursuseid ootan koolilt?  

KOOSTÖÖ KOOLIGA
Pean kooli ja vilistlaste koostööd on oluliseks
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Tahaksin olla kursis koolis toimuvaga
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Millisest kanalist soovin saada kooli uudiseid? kooli koduleht
e-post
kooli uudisleht
muu
ei ole uudistest huvitatud 
E-posti aadress, kuhu soovin saada uudised 
Millist koostööd olen valmis koolile pakkuma?
Tööandjana soovin pakkuda õpilastele praktika võimalusi
Soovin aidata kooli materiaalselt
Soovin osaleda kooli vilistlaskogu töös
Soovin osa võtta õppekavade koostamisest
Muu koostöö vorm
Ei ole koostööst huvitatud
 
Kui valisite "Muu koostöö vorm", palun täpsustage! 

MAINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Olen uhke, et õppisin selles koolis1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Koolil on tööandjate silmis hea maine 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Mille poolest eristub meie kool teistest koolidest?  
Mida teha, et tõsta kutsehariduse mainet?  

RAHULOLU, SOOVITAMINE
Olen kooliga rahul
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Soovitan tuttavatel minna meie kooli õppima
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei soovita mingil juhul ja 5 – soovitan kindlasti, olen soovitanud
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 

LÕPETUSEKS
Kommentaarid  
Antud rahulolu-uuring on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.