Kooli töötajate küsitlus

Käesoleva vormi aluseks on AS Resta poolt koostatud soovituslik rahuloluküsitlus.

TAUSTAKÜSIMUSED
*AmetikohtJuhtkond
Pedagoog
Abi- ja tugipersonal
 
*KoormusTäiskoormus
Osaline koormus, üle 0,5 koha
Osaline koormus, alla 0,5 koha
 
*Tööstaaž meie kooliskuni 1 aasta
1 - 3 aastat
4 - 10 aastat
üle 10 aasta
 

KOOLIPERE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Meie koolis on meeldiv töötada 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Kooli töötajate vahel on hea läbisaamine 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on hea läbisaamine 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Õpetajad on õpilastele eeskujuks 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Võtan hea meelega osa kooli vaba aja üritustest 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Kommentaarid ja ettepanekud koolipere kohta  

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Direktori käitumine on teistele eeskujuks 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Juhtimiskultuur on töötajate tegevust ja arengut toetav 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Juhtkond on kergesti kättesaadav1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Juhtkond peab sõna 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Tean ja mõistan kooli missiooni, visiooni ning põhiväärtusi 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Kooli eesmärgid on kooliperele teada 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Minu isiklikud eesmärgid on seotud kooli eesmärkidega1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Meie kollektiivis on tööjaotus ja vastutusalad selgelt paigas1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Koolis vajavad selgemat vastutaja määramist järgmised valdkonnad...  
Juhtkond hoolib õpilastest 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Juhtkond hoolib töötajatest1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Juhtkonna otsused on kõigile ühtmoodi kohustuslikud 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Minu sõbralik soovitus direktorile on ...  

KOOLI ARENG JA MUUTUSED

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Kooli juhtimine tagab kooli arengu positiivses suunas 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Tean, kuhu pöörduda ettepanekutega 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Töötajate arvamusi ja ettepanekuid peetakse olulisteks, nendega arvestatakse 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Plaanitud muudatused viiakse ellu 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Probleeme ei varjata, vaid püütakse neid koos lahendada 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Kommentaarid ja ettepanekud kooli arendamise teemal  

INFO LIIKUMINE
Olen rahul koolisisese info liikumisega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Õppetööks vajalik informatsioon on mulle õigeaegselt kättesaadav
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Koolis vahetatakse tööalaseid kogemusi
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Pean koolis olulisemateks järgmisi infokanaleid:  
Mida saab kool teha koolisisese infoliikumise parandamiseks?  

TÖÖTAJA ARENGUVÕIMALUSED

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Mulle meeldib minu töö
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Töötamine koolis võimaldab mul kasutada oma oskusi ja võimeid1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Koolis väärtustatakse elukestvat õpet 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Kool võimaldab mulle piisavalt täienduskoolitust 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Mul on piisavalt võimalusi vahetada kogemusi kolleegidega teistest koolidest1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Viimase poole aasta jooksul olen saanud rääkida juhtkonna või otsese ülemusega oma soovidest ja arenguvõimalustest 1 2 3 4 5 Ei ole soovinud Ei oska vastata 
Olen rahul oma arenguvõimalustega koolis 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Koolituse- ja arenguteemalised ettepanekud  

MOTIVAATORID

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Koolis peetakse minu tööd oluliseks 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Minu töö tulemused on mulle nähtavad1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Meie koolis tunnustatakse töötajaid1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Mis innustab töö tegemisel?
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 – ei innusta mind üldse ja 5 – innustab mind väga
Huvitav töö1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Minu tööd hinnatakse1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Näen oma töö tulemusi1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Võimalus suhelda noortega, näha nende arengut1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Enesearendamise võimalused1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Karjäärivõimalused1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Töötingimused1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Töötasu1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Muu 
Kuidas saan aru, et olen olnud tööl edukas?  

TÖÖTINGIMUSED
Olen rahul interneti kättesaadavusega koolis
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Kommentaarid ja ettepanekud arvuti ja interneti kasutusvõimaluste kohta  
Olen rahul töötervishoiu ja -ohutuse tagamisega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Olen rahul ruumide ja olmetingimustega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Olen rahul tööaja korraldusega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Mul on olemas kõik tööks vajalikud vahendid
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Kommentaarid ja ettepanekud töövahendite, töötingimuste kohta
 

KINDLUS JA TASAKAAL

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Suudan hoida tasakaalu töö ja isikliku elu vahel1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Hommikuti tulen tööle hea tundega 1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Minu töö on stressivaba1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Soovin töötada samas koolis ka viie aasta pärast1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Kommentaarid  

ÕPILASED
Palun andke hinnang kooli õpilaste oskustele ja omadustele
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – oskus või omadus puudub ja 5 – oskus või omadus on iseloomulik
Positiivne ellusuhtumine1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Suhtlemisoskus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Kohusetundlikkus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Abivalmidus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Probleemide lahendamise oskus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Sallivus ja teistega arvestamine1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Iseseisvus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Valmisolek elukestvaks õppeks1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Oskus õpitut töös rakendada1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Loovus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Meeskonnatöö oskus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Meie koolis omandatav haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Mida saab veel teha, et õpilastel oleks tulevikus kooliajast rohkem kasu?  

MAINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Olen uhke, et töötan selles koolis1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Koolil on hea maine, siia tahetakse tulla õppima1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Koolil on tööandjate silmis hea maine1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Mida teha, et tõsta kooli ja kutsehariduse mainet üldiselt?  

RAHULOLU, SOOVITAMINE
Olen kooliga rahul
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Soovitan tuttavatel tulla meie kooli õppima
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei soovita mingil juhul ja 5 – soovitan kindlasti, olen soovitanud
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Soovitan tuttavatele kooli täiendõppe kursusi
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei soovita mingil juhul ja 5 – soovitan kindlasti, olen soovitanud
 

LÕPETUSEKS
Kommentaarid  
Kui olen nõus, et kooli juhtkond saab seostada minu arvamusi ja ettepanekuid minu isikuga, kirjutan nime
Vastaja nimi  
Antud rahulolu-uuring on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.