Kooli küsimustik õpilastele

Käesoleva vormi aluseks on AS Resta poolt koostatud soovituslik rahuloluküsitlus.

TAUSTAKÜSIMUSED
*1. Eriala 
*2. Kursus 

KOOLIPERE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
3. Meie koolis on meeldiv õppida  
4. Mul on kaasõpilaste hulgas häid sõpru 
5. Kooli õpilaste vahel on hea läbisaamine 
6. Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on hea läbisaamine 
7. Õpetajad on õpilastele eeskujuks 
8. Kommentaarid ja ettepanekud koolipere kohta  

KINDLUSTUNNE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
9. Hommikuti tulen kooli hea tundega  
10. Meie koolis omandatav haridus võimaldab tulevikus hästi hakkama saada 
11. Koolist on võimalik saada abi ja nõu töökoha leidmisel 
12. Rühmajuhatajalt saan vajalikku infot, nõu ja toetust 
13. Koolis on töötaja(id), kellelt saan tuge probleemide lahendamisel 
14. Mida teha, et õpilastel oleks kooliajast rohkem kasu?  

KOOLI ARENG JA MUUTUSED

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
15. Kooli juhtimine tagab kooli arengu positiivses suunas  
16. Tean, kuhu pöörduda ettepanekutega  
17. Õpilaste arvamusi ja ettepanekuid peetakse olulisteks, nendega arvestatakse  
18. Pean oluliseks õpilasesinduse tegevust koolis 
19. Milliste teemade otsustamisse võiks kaasata õpilaste esindajad?  
20. Kommentaarid ja ettepanekud kooli arendamise teemal  

TUNNUSTAMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
21. Meie koolis tunnustatakse õpilasi 
22. Palun meenuta, mille eest ja kuidas on Sind koolis tunnustatud  

INFO LIIKUMINE
23. Olen rahul koolisisese info liikumisega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
24. Õppetööks vajalik informatsioon on mulle õigeaegselt kättesaadav
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
 
25. Pean koolis olulisemateks järgmisi infokanaleid:  
26. Mida saab kool teha koolisisese infoliikumise parandamiseks?  

ÕPPETÖÖ KORRALDUS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
27. Tunniplaan jaotab koormuse ühtlaselt
 
28. Eksamite ja arvestuste planeerimisel jäetakse nende vahele piisavalt aega õppimiseks  
29. Praktilist õpet on piisavalt 
30. Olen rahul koolipoolse tegevusega praktika korraldamisel 
31. Kommentaarid õppetöö korralduse (sh tunniplaani) kohta  

HINDAMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
32. Eksamitel ja arvestustel nõutu vastab kursuse jooksul läbitud materjalile 
33. Hindamise põhimõtted on mulle teada 

ÕPPETÖÖ TINGIMUSED
34. Olen rahul interneti kättesaadavusega koolis
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
35. Mida saab kool teha arvuti ja interneti kasutusvõimaluste parandamiseks?  
36. Olen rahul kooli ruumidega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
37. Kommentaarid kooli ruumidele  
38. Õppetööks vajalikud vahendid on koolis olemas
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
39. Õppematerjalid on kättesaadavad
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
40. Õppematerjalide paljundamise võimalused on kättesaadavad
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
41. Kommentaarid õppevahenditele ja õppematerjalidele
 
42. Kooli ruumides (sh raamatukogus) on head võimalused iseseisvaks õppimiseks
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
43. Raamatukogu lahtiolekuajad on sobivad
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 

ÕPETAJAD
44. Palun anna hinnang meie kooli õpetajatele üldiselt
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
Õpetajad tunnevad oma ainet 
Õpetajad oskavad teadmisi hästi edasi anda 
Õpetajatel saab alati abi 
Õpetajad suhtuvad õpilastesse kui täiskasvanutesse 
Õpetajad on õiglased 
Õpetajad hoolivad õpilastest 
Õpetajad on tasakaalukad 
45. Millised on Sinu arvates ideaalse õpetaja kolm kõige olulisemat iseloomuomadust?
1. 
2. 
3. 
46. Kirjelda parimat tundi  
47. Kirjelda igavat tundi  

ÕPPETÖÖ
48. Olen rahul eriala õpetamise tasemega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
49. Õppimine on minu jaoks kerge
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
50. Miks ma õpin?


 
Kui valisid "muu põhjus", palun täpsusta! 
51. Millised õppetöö meetodid Sulle meeldivad?
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei meeldi üldse ja 5 – meeldib väga
Loeng 
Diskussioon õpetaja ja õpilase vahel 
Praktilised tööd 
Paaristöö 
Rühmatöö 
Tund arvutiklassis 
Iseseisev töö 
Referaadid/uurimustööd 
Õpilaste ettekanded 
Rollimängud 
Muud meetodid 
52. Kodutöödeks kulub mul keskmiselt  tundi nädalas
53. Kommentaarid iseseisvate ja koduste tööde kohta  
54. Meie koolis arendatakse õpilaste järgmisi oskusi ja omadusi
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – selle oskuse või omaduse arendamisega ei tegelda ja 5 – selle oskuse või omaduse arendamisele pühendatakse piisavalt tähelepanu
Positiivne ellusuhtumine 
Suhtlemisoskus 
Kohusetundlikkus 
Abivalmidus 
Probleemide lahendamise oskus 
Sallivus ja teistega arvestamine 
Iseseisvus 
Valmisolek elukestvaks õppeks 
Oskus õpitut töös rakendada 
Loovus 
Meeskonnatöö oskus 
55. Millised kolm oskust või omadust on kõige tähtsamad elus hakkama saamiseks?
1. 
2. 
3. 

HUVITEGEVUS JA VABA AEG
56. Olen rahul sportimisvõimalustega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
57. Olen rahul vaba aja veetmise võimalustega
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
58. Võtan hea meelega osa kooli vaba aja üritustest
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
 
59. Kommentaarid vaba aja sisustamise ja huvitegevuse kohta
 

TOITLUSTAMINE KOOLIS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
60. Toitlustus on hästi korraldatud
 
61. Toit on hea kvaliteediga
 
62. Toit on mõistliku hinnaga
 
63. Kommentaarid toitlustamisele  

ÜHISELAMU

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
64. Elan ühiselamus  
Selle ploki järgnevatele küsimustele vastavad ainult ühiselamus elavad õpilased
65. Ühiselamus on head elutingimused 
66. Ühiselamus on head õppimisvõimalused 
67. Mulle meeldib elada ühiselamus 
68. Mis on ühiselamus hästi?  
69. Mis on ühiselamus halvasti?  

MAINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
70. Olen uhke, et õpin selles koolis 
71. Koolil on hea maine, siia tahetakse tulla õppima 
72. Koolil on tööandjate silmis hea maine 
73. Mille poolest eristub meie kool teistest koolidest?  

RAHULOLU, SOOVITAMINE
74. Olen kooliga rahul
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
 
75. Soovitan tuttavatel tulla meie kooli õppima
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei soovita mingil juhul ja 5 – soovitan kindlasti, olen soovitanud
 

LÕPETUSEKS
76. Milline on positiivseim kogemus kooliga seoses?  
77. Milline on negatiivseim kogemus kooliga seoses?  
78. Kommentaarid  
Kui olen nõus, et kooli juhtkond saab seostada minu arvamusi ja ettepanekuid minu isikuga, kirjutan nime
79. Vastaja nimi  
Antud rahulolu-uuring on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.