Üldhariduskooli küsimustik töötajatele

Käesoleva vormi aluseks on AS Resta poolt koostatud soovituslik rahuloluküsitlus.

TAUSTANDMED
*Ametikohtjuhtkonna liige
pedagoog
tugipersonal
 
*Koormusosaline koormus alla 0,5 koha
osaline koormus 0,5 – 0,99 kohta
täiskoormus
 
*Tööstaaž meie koolisalla 3 aasta
3 - 15 aastat
üle 15 aasta
 

JUHTIMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Kooli töötajatel on võimalus kaasa rääkida oluliste otsuste tegemisel1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Tean oma rolli kooli arengukava elluviimisel1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Planeeritud muudatused viiakse ellu1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Direktor kasutab koolile eraldatud ressursse efektiivselt1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Meie koolis käsitletakse probleeme avalikult1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Meie kool on hästi juhitud1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Juhtimise kohta soovin lisada...  

MOTIVEERIMINE

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Meie koolis jagatakse tunnustust hästi tehtud töö eest1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Tunnen, et meie koolis hinnatakse minu tööd1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Mulle antakse minu töö kohta tagasisidet1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Meie koolis hinnatakse õpilaste saavutusi1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Tunnen, et lapsevanemad hindavad õpetajate tööd1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Mind motiveerib...  

TÖÖTINGIMUSED

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Olen rahul meie kooli ruumidega1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Mul on olemas kaasaegsed vahendid, et teha oma tööd hästi1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Tööaja korraldus annab võimaluse oma aega planeerida1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Minu täiendavaid mõtteid seoses töötingimustega  

ARENGUVÕIMALUSED

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Meie koolis töötamine võimaldab mul kasutada oma teadmisi, oskusi ja võimeid1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Kool võimaldab mul osaleda minu arenguks olulistel koolitustel1 2 3 4 5 Ei ole abi vajanud 
Olen saanud rääkida juhtkonnaga oma soovidest ja arenguvõimalustest1 2 3 4 5 Ei ole abi vajanud 
Meie koolis vahetatakse tööalaseid kogemusi ja teadmisi1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Töötajate arendamiseks ja koolitamiseks soovitan...  

SUHTED KOOLIS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Meie kooli töökollektiivis on avatud õhkkond1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Meie kooli töötajate suhted juhtkonnaga on head1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Kooli õpetajate ja lastevanemate suhted on valdavalt head1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Kooli õpilaste ja õpetajate suhted on valdavalt head1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Meie koolis ollakse sallivad kõigi suhtes1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Suhete kohta koolis soovin lisada...  

INFO LIIKUMINE KOOLIS

Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Meie koolis on aktiivne hoolekogu (nõukogu)1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Hoolekogu (nõukogu) suudab mõjutada koolis toimuvat1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Meie koolis on aktiivne õpilasesindus1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Õppenõukogu teeb oma tööd efektiivselt1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Õppenõukogu otsuseid täidetakse1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Töö tegemiseks vajalik informatsioon jõuab minuni õigeaegselt1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Tööalase info saamiseks kasutan järgmiseid allikaid:
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei saa sealt üldse infot ja 5 – põhiline infoallikas
õppenõukogu1 2 3 4 5 Ei kasuta seda allikat 
juhtkond1 2 3 4 5 Ei kasuta seda allikat 
kooli kantselei1 2 3 4 5 Ei kasuta seda allikat 
otsene juht1 2 3 4 5 Ei kasuta seda allikat 
õpilasesindus1 2 3 4 5 Ei kasuta seda allikat 
kooli kodulehekülg1 2 3 4 5 Ei kasuta seda allikat 
infostend1 2 3 4 5 Ei kasuta seda allikat 
sisevõrk1 2 3 4 5 Ei kasuta seda allikat 
koolileht1 2 3 4 5 Ei kasuta seda allikat 
õpetajate tuba1 2 3 4 5 Ei kasuta seda allikat 
muu kanal1 2 3 4 5 Ei kasuta seda allikat 
Info liikumise kohta soovin lisada...  

KOOLI MAINE JA ÜLDINE RAHULOLU KOOLIGA
Meie koolil on hea maine, siia tahetakse lapsi tuua
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Meie koolis omandatav haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Usun, et töötan meie koolis ka aastate pärast
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Soovitan meie kooli tööle tulla
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei soovita üldse ja 5 -– kindlasti soovitan
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Mulle meeldib minu töö
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Olen meie kooliga üldiselt rahul
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei ole üldse rahul ja 5 -– täiesti rahul
1 2 3 4 5 Ei oska vastata 
Minu ettepanekud kooli töö paremaks korraldamiseks ...  
Antud rahulolu-uuring on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.