AASTA ÕPPIJASÕBRALIK TÖÖANDJA

Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada elukestvat õppimist.


Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Palume esitamisel võtta aluseks abistavad küsimused, mis aitavad valida parima kandidaadi võrdsetel alustel. Palume tuua konkreetseid näiteid kandidaadi saavutustest.


Konkursi eesmärgiks on aasta õppijasõbraliku tööandja tiitli kaudu võimendada tööandja positiivset kuvandit. Võitjal on võimalus end positiivselt töövõtjatele tutvustada ja  innustada tööandjaid panustama enesetäiendamise võimalustesse ettevõttes


Aasta õppijasõbralik tööandja on organisatsioon, kus  • toetatakse süstemaatiliselt töötajate arengut ja innustatakse õppima

  • luuakse tööpraktika võimalusi

  • soodustatakse mitmekesist karjääri sh  oskuste kaasajastamist, investeeritakse töötajate ümberõppesse

  • toimub uute tehnoloogiate ja meetodite kasutuselevõtmine (digitaalsete  kompetentside õppimine ja õpetamine laiemalt)

  • toimub organisatsiooni sees kogemuste jagamine

  • kus organisatsioon näitab üles sotsiaalset vastutust õpivõimaluste loomisel, tehes koostööd teiste organisatsioonide ja sotsiaalsete partneritega.

KANDIDAADI ANDMED
*Nimi
*Maakond
*Vald
*Aadress
*Telefon
*E-post
*Koduleht
ESITAJA ANDMED
*Nimi
*Organisatsioon/amet
*Telefon
*E-post
Organisatsiooni arendamine
*Kuidas kajastub töötajate enesetäiendamine ja uute oskuste omandamine organisatsiooni prioriteetides/ arengukavas/strateegilistest plaanides/koolituskavas?
*Kas ja kuidas toimub organisatsiooni sees kogemuste jagamine?
*Kuidas soodustatakse mitmekesist karjääri sh oskuste kaasajastamist, investeeritakse töötajate ümberõppesse?
*Kas ja kuidas toimub uute tehnoloogiate ja meetodite kasutuselevõtmine (digitaalsete kompetentside õppimine ja õpetamine laiemalt)?
Õppijate toetamine ja motiveerimine
*Milliseid enesetäiendamise võimalusi organisatsioon oma töötajatele pakub?

*Kuidas toetab ja motiveerib organisatsioon töötajate arengut ja õppimist?
*Kuidas toetab organisatsioon uusi töötajaid (juhendamine/väljaõpe)?

Kas ettevõttes on kirjeldatud uue töötaja sisseelamisprogramm ja arengu perspektiivid?
Sotsiaalne vastutus
*Kirjelda organisatsiooni koostööd partneritega?
*Kas ja kuidas organisatsioon teeb koostööd (õppimine/õpetamine) õppeasutustega?
*Kas ja kuidas organisatsioon pakub praktika võimalusi?
*Kas ja kuidas organisatsioon pakub võimalusi töövarju päeval osalejatele?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.